هدف از برنامه ریزی پروژه نرم افزاری، مشخص نمودن محدود(scope) پروژه، تخمین حجم کاری مورد نیاز و در نتیجه تدوین یک برنامه زمانبدی جهت اجرای پروژه می باشد. برنامه ریزی پروژه با شناسایی نیازمندی های موضوع پروژه آغاز می شود. پس از آن طرح اجرایی پروژه جهت تشریح وظایف سطوح مدیریت عالی و میانی تدوین می گردد. نظارت بر پروژه و کنترل آن بر اساس معیارهای مهندسی نرم افزار تضمین می کند که روند اجرای وظایف در تیم ها و تخصیص منابع به آن ها بر اساس طرح اجرایی پروژه انجام پذیرد و مدیر پروژه در صورت مشاهده عدم تطابق در روند اجرا، اقدامات اصلاحی را به عمل آورد.