سلام دوستان عزیز،
بوسیله این آموزش، میتوانید با زدن دکمه، از فرمتون عین همونی که میبینین رو پرینت بگیرین.

1- فرمتون رو طراحی کنین:2- به قسمت کد نویسی برنامه برین و کدهای زیر رو در برنامه قرار بدید (همانند عکس زیر):
کد:
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("gdi32.dll")]
public static extern long BitBlt(IntPtr hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth, int nHeight, IntPtr hdcSrc, int nXSrc, int nYSrc, int dwRop);
private Bitmap memoryImage;
private void CaptureScreen()
{
Graphics mygraphics = this.CreateGraphics();
Size s = this.Size;
memoryImage = new Bitmap(s.Width, s.Height, mygraphics);
Graphics memoryGraphics = Graphics.FromImage(memoryImage);
IntPtr dc1 = mygraphics.GetHdc();
IntPtr dc2 = memoryGraphics.GetHdc();
BitBlt(dc2, 0, 0, this.ClientRectangle.Width, this.ClientRectangle.Height, dc1, 0, 0, 13369376);
mygraphics.ReleaseHdc(dc1);
memoryGraphics.ReleaseHdc(dc2);
3- به طراحی فرمتون باز گردین و از [B]Toolbox [/B]بقل برنامه، [B]PrintDocument [/B]رو بکشین و بیارین تو برنامه خودتون:4- روی [B]PrintDocument1 [/B]که زیر فرمتون اومده، 2 بار کلیک کنید و برنامه ی مربوط به آن (که کدش پایین هست) رو قرار بدید:

Code:
کد:
کد:
e.Graphics.DrawImage(memoryImage, 0, 0);
5- حال برای پرینت گرفتن از فرم، نیاز به دکمه ای دارین که با کلیک روی آن، پرینت آغاز بشه...
برای اینکار روی یکی از [B]Button [/B]هاتون 2 بار کلیک کنید و کدهای زیر رو برای آن قرار بدید:Code:
کد:
کد:
 CaptureScreen(); printDocument1.Print();

6- پایان؛ به همین راحتی میتونین از فرمتون پرینت بگیرین.

منبع: محمد یکتا