ویژوال بیسیک /محیط های مبتنی بر زبان بیسیک

در این زبان امکان arctan/Sin/cos/tan/موجود می باشد


برای استفاده از بقیه فرمولها توابعی به صورت زیر تعریف کنیدتوجه کنید عبارت بعد از کتیشن کامنت است و دلخواه است وبرای توضیح استفاده میشود.
کتانژانت:

کد:
کد:
Public Function Cotan(ByVal x As Double) As Double ' Cotangent Cotan = 1 / Tan(x) End Function
-___________________________________

سکانت :
کد:
کد:
Public Function Sec(ByVal x As Double) As Double Secant Sec = 1 / Cos(x) End Function
________________________________________________


کسکانت:کد:
کد:
Public Function Cosec(ByVal x As Double) As Double' Cosecant Cosec = 1 / Sin(x( End Function
ارک سینوس:
کد:
کد:
Public Function Arcsin(ByVal x As Double) As Double 'Inverse Sine If Abs(x) = 1 Then Arcsin = Atn(1) * Sgn(x) * 2 Else Arcsin = Atn(x / Sqr(-x * x + 1)) End If End Function
__________________________________________________ _____

ارک کسینوس:
کد:
کد:
Public Function Arccos(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Cosine If Abs(x) = 1 Then Arccos = Atn(1) * (1 - Sgn(x)) * 4 Else Arccos = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1) End If End Function
__________________________________________________ ______

ارک سکانت:

کد:
کد:
Public Function Arcsec(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Secant If Abs(x) = 1 Then Arcsec = Atn(1) * Sgn(x) * 4 Else Arcsec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + Sgn((x) - 1) * (2 * Atn(1)) End If End Function
__________________________________________________ ___


ارک کسکانت:
کد:

کد:
Public Function Arccosec(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Cosecant If Abs(x) = 1 Then Arccosec = Atn(1) * (Sgn(x) * 4 - 2) Else Arccosec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + (Sgn(x) - 1) * (2 * Atn(1)) End If End Function
__________________________________________________ ____________

ارک کتانژانت:

کد:

Public Function Arccotan(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Cotangent Arccotan = Atn(x) + 2 * Atn(1) End Function

__________________________________________________ ____________________


در این قسمت به تعریف توابع ها یپر بولیک میپردازیمHyperbolic Trigonometric Functions


سینوس هایپر بولیک:


کد:
کد:
Public Function HSin(ByVal x As Double) As Double ' Hyperbolic Sine HSin = (Exp(x) - Exp(-x)) / 2 End Function
کسینوس هایپر بولیک:کد:
کد:
Public Function HCos(ByVal x As Double) As Double ' Hyperbolic Cosine HCos = (Exp(x) + Exp(-x)) / 2 End Function
تانژانت هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HTan(ByVal x As Double) As Double ' Hyperbolic Tangent HTan = (Exp(x) - Exp(-x)) / (Exp(x) + Exp(-x)) End Function


سکانت هایپر بولیک:
کد:
کد:
Public Function HSec(ByVal x As Double) As Double ' Hyperbolic Secant HSec = 2 / (Exp(x) + Exp(-x)) End Functionکسکانت هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HCosec(ByVal x As Double) As Double ' Hyperbolic Cosecant HCosec = 2 / (Exp(x) - Exp(-x)) End Function


کتانژانت هایپر بولیک:
کد:
کد:
Public Function HCotan(ByVal x As Double) As Double ' Hyperbolic Cotangent HCotan = (Exp(x) + Exp(-x)) / (Exp(x) - Exp(-x)) End Function

ارک سینوس هایپر بولیک:
کد:
کد:
Public Function HArcsin(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Hyperbolic Sine HArcsin = Log(x + Sqr(x * x + 1)) End Functionارک کسینوس هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HArccos(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Hyperbolic Cosine HArccos = Log(x + Sqr(x * x - 1)) End Function


ارک تانژانت هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HArctan(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Hyperbolic Tangent HArctan = Log((1 + x) / (1 - x)) / 2 End Functionارک کتانژانت هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HArccotan(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Hyperbolic Cotangent HArccotan = Log((x + 1) / (x - 1)) / 2 End Function

ارک سکانت هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HArcsec(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Hyperbolic Secant HArcsec = Log((Sqr(-x * x + 1) + 1) / x) End Functionارک کسکانت هایپر بولیک:

کد:
کد:
Public Function HArccosec(ByVal x As Double) As Double ' Inverse Hyperbolic Cosecant HArccosec = Log((Sgn(x) * Sqr(x * x + 1) + 1) / x)