یک PictureBox بر روی فرم قرار دهید و تنظیمات آن را مانند زیر کنید:

کد:
 &BackColor: &H8000000D
 AutoRedraw:True
 FontName: Arial
 Name: Picture1
 Font Size: 48
 Height: 1605
 Width: 7400
حال یک جعبه متن (Textbox) با نام Text1 بر روی فرم قرار دهید.
کار به اتمام رسید کدهای زیر را در رویداد Text1_Change قرار دهید:
کد:
Dim intCount As Integer Picture1.Cls For intCount = 1 To 250 Picture1.ForeColor = RGB(intCount + 1, intCount + 1, 0) Picture1.CurrentX = intCount Picture1.CurrentY = intCount Picture1.Print Text1.Text Next intCount