کد:
void findPrimes(bignum topCandidate)
  {
  bignum candidate = 2;
  while(candidate <= topCandidate)
    {
    bignum trialDivisor = 2;
    int prime = 1;
    while(trialDivisor * trialDivisor <= candidate)
      {
      if(candidate % trialDivisor == 0)
        {
        prime = 0;
        break;
        }
      trialDivisor++;
      }
    if(prime) printPrime(candidate);
    candidate++;
    }
  }

اگر بازگشتیش کنین زمان مصرفیش بسیار زیاد می شه و برای اعداد بزرگ نه تنها جواب نمی ده