کد:
2^100,000 = (2^10)^10,000
     = 1024^10,000
     ~= 1000^10,000
     = (10^3)^10,000
     = 10^30,000

معنی محاسبه فوق اینست که 2 به توان صدهزار، حداقل یک عدد 30 هزار رقمی می باشد