خود عدد رو میگذارم بعلاوه چند الگوریتم اون انشالله مفید باشه
3/14159265358979323846264338327950288419716939937510

pi/4 = 1/1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 ...
pi/2 = 2/1 * 2/3 * 4/3 * 4/5 * 6/5 * 6/7 * 8/7 * 8/9 ...

البته باید اضافه کنم که مثلا اگر میخواهید تا 100 رقم دقیق باشه باید حداقل تا 105 رقم اون رو محاسبه کنید ضمنا نگفتید اون رو برای چی میخواهید
موفق باشید