تو این روش به جای اینکه از جمله n ام شروع کنیم و به جمله ی اول برسیم از جمله اول شروع می کنیم و به جمله n می رسیم تا هر جمله فقط یه بار محاسبه بشه

کد:
long int helpfibo(long int n,long int current, long int f1,long int f2)
{
  if(n<=0 || current <=0)
   return -1;
  if (n==1 || n==2 )
  return 1;
  if (current==n)
  return f1+f2;
 
  return helpfibo(n,current+1,f1+f2,f1);
 
}
 
long int fibo(long int n)
{
  return helpfibo(n,3,1,1);
}

یه راه دیگه هم اینکه مقادیر بدست اومده رو توی ارایه ذخیره کنید


کد:
long int helpfibo(long int n,long int *a)
{
  if (n==1|| n==2 )
    return 1;
  if(!a[n-1])
    a[n-1]=helpfibo(n-1,a);
 
  return a[n-1]+a[n-2];
 
 
}
 
long int fibo(long int n)
{
  if (n<=0)
  return -1;
  long int * buffer=new long int[n+1],result;
  if(buffer)
  {
  buffer[1]=buffer[2]=1;
  result=helpfibo(n,buffer);
  }
  else
  return -1;
  delete buffer;
  return result;
}