sin(x) = sigma( ((-1^n)*(x^2n+1)) / ((2n+1)!) ) for n from 0 to infinity
cos(x) = sigma( ((-1^n)*(x^2n)) / ((2n)!) ) for n from 0 to infinity


این دو تا سیگما رو به هم تقسیم کنيد، بسط مک لورن tan و cot بدست میاد (سیگما ها همه به ازای n از صفر تا بینهایت تعریف میشه)