با استفاده از این سری مي توان سینوس رو پیدا كرد

.........7!/sin(x)=x-x^3/3!+x^5/5!-x^7

اگه زاوییه رو به صورت درجه بگیری باید

x=3.14*d/180