سلام.در مورد برنامه نویسی سی شارپ مشکلی دارم خواهشاْ کمکم کنید؟
می خوام با استفاده از انتخاب چند گانه با چک باکس از دیتا گرید عمل حذف را انجام دهم با کد زیر حذف موقت تنها از گرید انجام میشه ولی برای حذف واقعی از بانک اسکول خودم باید چه دستوری بنویسیم؟
کد:
 for (int i = GrdIctHoze.Rows.Count - 1; i >= 0; i--)
      {
        bool delete = Convert.ToBoolean(GrdIctHoze.Rows[i].Cells[0].Value);

        if (delete == true)
        {
          GridViewRowInfo rowtoremove = GrdIctHoze.Rows[i];
          GrdIctHoze.Rows.Remove(rowtoremove);

این قسمت چه کد بنویسیم تا حذف واقعی از بانک انجام بشود

          
          FrmMessage fm = new FrmMessage();
          fm.LblMessage.Text = "عملیات حذف چند گانه با موفقیت انجام شد";
          fm.BtnOk.Visible = true;
          fm.BtnClose.Visible = false;
          fm.ShowDialog();

          FrmMain_Load(null, null);

          }