سلام
از C#‎‎‎‎ تو VS2010 و بانک Sqlexpress استفاده میکنم
با کد زیر داده رو میخوام به جدول مربوطه در بانکم اضافه کنم. دستور هیچ خطایی نمیگیره، ولی هیچ داده ای هم به بانک اضافه نمیکنه

private void btnbuildregister_Click_1(object sender, EventArgs e)
{

SqlConnection objConnection = new SqlConnection();
string str = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\ord-95.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
objConnection.ConnectionString = str;

//SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS; AttachDbFilename=" + Application.StartupPath + "\\ord-95.mdf; Integrated Security=True; Connect Timeout=30; User Instance=True");

SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
objCommand.Connection = objConnection;


objCommand.CommandText = @"insert into [build] " +
"(buildname) " +
"VALUES(@buildname)";

objCommand.Parameters.AddWithValue("@buildname", txtbuild.Text);

objConnection.Open();
objCommand.ExecuteNonQuery();
objConnection.Close();

MessageBox.Show("ثبت با موفقیت انجام شد", "پیغام",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

lblbuild.Hide();
txtbuild.Hide();
txtbuild.Text = "";
btnbuildregister.Hide();

}


جالب اینجاست که وقتی با کد زیر جدول رو تو datagrideview نگاه میکنم داده ای که اضافه کردم رو نشون میده ولی اینم تا وقتی هست که از برنامه بیرون نیومده باشم.

private void showTabla_Load(object sender, EventArgs e)
{

SqlConnection con = new SqlConnection();
string str = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\ord-95.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";

//string str = "Data Source=.\\SQLEXPRESS; AttachDbFilename=" + Application.StartupPath + "\\ord-95.mdf; Integrated Security=True; Connect Timeout=30; User Instance=True";
// connection for Backup

con.ConnectionString = str;

SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = "select * from seller";

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);


DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;

dataGridView1.Columns[0].HeaderCell.Value = "Created";
}