سلام دوستان استادمون یه پروژه داده توش موندم خطا میزنه نمیدونم مشکل از کجاست لطفا کمک کنید .

سوال:
برنامه ای که منویی کاربردی ایجاد کند و با فشردن هر شماره از منو کارهای زیر را انجام دهد :
1- دو عدد دریافت کند و بزرگترین را چاپ کند .
2- دو عدد دریافت کند و کوچکترین را چاپ کند .
3-اعداد 1 تا 50 را چاپ نماید .
4-از برنامه خارج شود .

منم به صورت زیر نوشتم :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
cout << "lotfan yek gozineh entekhab konid :";
cout << "1- namayesh adad bozorgtar";
cout << "2- namayesh adad kochaktar" ;
cout << "3- namayesh adad 1 ta 50" ;

int a,b,c,d,i;
int x;
cin>> x;
switch (x);
{
case 1 ;
cin>> a,b;
if (a>b){cout<< "adade bozorgtar =" <<a;
}
els
{
cout<< "adade bozorgtar =" <<b;
}break;
case 2 ;
cin>> c,d;
if (c<d){cout<< "adade kochaktar =" <<c;
}
els
{
cout<< "adade kochaktar =" <<d;
}break;
case 3 ;
cin>> i;
if (i=1;i<=50;i++);
cout<<i;
}break;
return 0 ;
}