سلام اگر کسی در این زمینه اطلاعاتی دارد لطفا راهنمایی کند.
  if (ModelState.IsValid)
{
string from = "[email protected]"; //example:- [email protected]
using (MailMessage mail = new MailMessage(from, model.Email))
{
mail.Subject = "hi";
mail.Body = "ثبت نام<br/><a href='"+"http://localhost:8772/Home/Activation/"+model.id+"'"+"></a>";

mail.IsBodyHtml = true;
SmtpClient smtp = new SmtpClient();
smtp.Host = "mail.mail.ir";
smtp.EnableSsl = false;
NetworkCredential networkCredential = new NetworkCredential(from, "123456789");
smtp.UseDefaultCredentials = true;
smtp.Credentials = networkCredential;
smtp.Port = 587;
smtp.Send(mail);
ViewBag.Message = "Sent";
_db.tbl_User.Add(model);
_db.SaveChanges();

}

}


تا این مرحله ایمیل مربوطه رو دریافت میکنم اما html داخل body در ایمیل نمایش داده نمیشود و ایمیل به پوشه ی اسپم میرود. مشکل در کجاست؟