سلام لطفا مرا یار ی کنید جواب این سوالات را برای پانزدهم لازم دارم .
توابع اصلی و کنترلی مربوط به صف چرخشی را بنویسید (در حالت ارایه ای)