اگوریتمی بنویسید بافرض اینکه یک لیست پیوندی یک طرفه وجود دارد ان را بر عکس کند