سلام خدمت دوستان

مجموعه قیلم های آموزش کامل HTML نسخه 5 (به زبان فارسی)،در این آموزش به ویژگی ها وامکانات افزوده شده به نسخه 5 HTML می پردازیم.

خلاصه ای از سرفصل های آموزش:


فصل :1

معرفی HTML5
HTML syntax
تغیرات اعمال شده در نحوه معرفی برخی المان ها +پشتیبانی مرورگرها و نسخه های مختلف

فصل:2
معرفی تگ های جدید در HTML5
section
Article
Aside
Header

Footer
Nav
Dialog
Figure
Summery
Details
<bdi>
<main>
<progress>
<time>
<meter>
<keygen>

فصل:3
Color
Datalist
Date
Datetime
Email
Month
Number
Range
Search
Tel
Url
Time
Week
معرفی نوع های جدید در html5

خصوصیات جدید inputها:
autocomplete
autofocus
min and max
multiple
required
step
formnovalidate
formtarget
height and width

list
placeholder
formaction
formenctype
formmethod
pattern (regexp)
پروژه : ساخت صفحه ثبت نام با استفاده از آموزش های داده شده
پروژه :ساخت صفحه ارتباط با ما

فصل :4
عناصر گرافیکی
Canvas
رسم اشکال در Canvas
بزرگ نمایی در Canvas
چرخش تصاویر در Canvas
رسم نمودار
Animation
پروژه : ساخت یک progress barکاربردی به کمک canvas
9 فصل :5
Svg
معرفی Svg
رسم اشکال هندسی در Svg
توناالیته رنگ ها در Svg
فصل :6
Drag and Drop
معرفی متد ها
جابجای تصاویر و الماان ها در صفحه
Server sent event (sse)
معرفی و کد نویسی See

فصل :7
آموزش افزودن صوت و تصویر :
آموزش استفاده ازMediaElemen.js بر رویPresentation
آموزش افزودن ویدیو
آموزش افزودن ویدیو - دو
آموزش اجرای خودکار صوت
آموزش اجرای خودکار صوت - دو


فصل:8
برنامه آفلاین HTML5چیست؟
آموزش مفهوم برنامه آفلاین HTML5
ویژگی های جدید HTML5برای برنامه های آفلاین
آموزش آناتومی یک برنامه آفلاین HTML5
آموزش تعریف فایل مانیفست برای برنامه آفلاین HTML5
آشنایی به Application cacheبرای برنامه های آفلاین HTML5
آموزش ساختار فایل Cache Manifest


فصل :9
اموزش انواع cachingبرای برنامه های آفلاین HTML5
HTML درBrowser Caching آموزش نحوه کار
HTML درApplication Caching آموزش نحوه کار
HTML5 درApplication Caching وBrowser Caching مقایسه
HTML5 درApplication Caching
توالی رخداد های Cachingدر برنامه های آفلاین HTML5


فصل :10
وضعیت های مختلف cacheدر HTML5
میزان پشتیبانی مرورگر ها از برنامه های آفلاین HTML5
آموزش آپدیت دستی و خودکار cacheدر برنامه های آفلاین HTML5
آموزش برسی خطا در مانیفست در برنامه های آفلاین HTML5

فصل:11
چیست؟Geolocation
Geolocation آموزش مفهوم
آموزش الگوهای درخواست موقعیت
آموزش روش های دسترسی به موقعیت در HTML
آموزش گزین های موقعیت یابی در HTML5
گزینه High Accuracyبرای دقت بالا
Timout گزینه
Maximum Age گزینه

فصل :12
میزان پشتیبانی مرورگر های Geolocationدر HTML5
HTML5 درGeolocation آموزش کار با
آموزش دسترسی به موقعیت ( )locationدر HTML5
navigator.geolocation.getCurrentPosition آموزش استفاده از
آموزش مانیتورینگ لحظه ای موقعیت در HTML5
آموزش استفاده از گزینه های موقعیت یابی ( )location optionsدر html5

فصل :13
HTML5 درWeb Storage آموزش کار با
Html5 درweb storage آموزش مفهوم
web storage امنیت در
ظرفیت موجود برای web storageدر مرورگر
آموزش تفاوت های کوکی و web storageدر html5

فصل :14
بخش پیشرفته آموزش HTML5
آموزش تفاوت های پایگاه داده اندیس شده ) (indexed databaseو web storageدر html5
میزان پشتیبانی مرورگر ها از Web storage
Html5 درweb storage api آشنایی با
html55 درWeb storage دمو های
html5 درlocal storage آموزش استفاده از
html5 درsession storage آموزش استفاده از
آموزش پردازش رخداد های web storageدر html5

آموزش دسترسی به مقادیر ذخیره شده در session storageیا local storageدر Html5
آموزش محدودیت های Web storageدر html5
html5درquota exceed error آموزش خطای

فصل :15
HTML5 درWeb Worker آموزش کار با
HTML5 درWeb Worker آموزش مفهوم
HTML5 درWeb Worker آموزش انواع
dedicated web worker
shared web worker
آموزش محدودیت های Web Workerدر HTML5
عدم دسترسی به DOMو Windowو صفحه میزبان
میزان پشتیبانی مرورگرها از Web Worker

Websql معرفی
فصل :16
انجام پروژه صفحه ثبت نام با websql

فصل :17
HTML5 درWeb Socket آموزش مفهوم
full duplex وhalf duplex آموزش مفهوم
web sockets قبل ازhtml درpolling آموزش معماری
آموزش معماری Web socketsبرای ارتباط بین سرور و کلاینت
HTML5 درHTTP وWeb Socket آموزش مقایسه
Socket Header وHTTP Header تفاوت های
میزان سربار روش pollingدر مقایسه با web socket
میزان پشتیبانی مرورگر ها از ویژگی Web Socketدر HTML5

فصل :18
آموزش کار با میکروداده )microdataدر (HTML5
آموزش مفهوم میکروداده )microdataدر (HTML5
آموزش ساخت میکروداده )microdataدر (HTML5
میزان پشتیبانی مرورگرها از میکروداده )microdataدر (HTML5
آموزش مدل سازی یک شخص یا محصول با میکروداده در HTML5
آموزش مدلسازی یک رخداد با میکروداده در HTML5
آموزش مدلسازی داده های بازنگری با میکروداده در HTML5
آموزش استفاده از itemrefدر میکرو داده در HTML5
23
بخش پروژه ای آموزش
ایجاد کردن صفحات وب Presentationیا نمایش اسلایدها با HTML5
فصل:19
ایجاد یک سایت با استفاده از آموزش های داده شده
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]