این کد ثبت اطلاعات تو ساختمان داده در هم سازیه
کد:
void Insert(int value,string u)
 
  {
 
    int hash_val = HashFunc(value);
 
    HashNode* prev = NULL;
 
    HashNode* entry = htable[hash_val];
 
    while (entry != NULL)
 
    {
 
      prev = entry;
 
      entry = entry->next;
 
    }
 
    if (entry == NULL)
 
    {
 
      entry = new HashNode(hash_val, u);
 
      if (prev == NULL)
 
      {
 
        htable[hash_val] = entry;
 
      }
 
      else
 
      {
 
        prev->next = entry;
 
      }
 
    }
 
    else
 
    {
 
      entry->value = value;
 
    }
 
  }
اگه ی توضیح مختصر در مورد این کد ،مخصوصا اون قسمت entry = entry->next;و prev بدین که منظورش چیه ممنون می شم.