سلام .من یه سایت با asp.net طراحی کردم و معماری سه لایه کار کردم و تو وب فرم ها هم کلاس های لایه مدل و یا متد های BLL استفاده کردم به لایه UI هم رفرنس دادم با لایه های دیگه ارتباط داشته باشه،حالا هم سایت رو پابلیش کردم و روی سایت قرار دادم ولی به کلاس ها لایه مدل اشکال میگیره و حتی هر جا از متد های BLL استفاده کردم و نمیاره..
تو کد ها به این صورت استفاده کردم از لایه ها:
string CustomerImage;
CustomerImage = string.Empty;
CustomerBLL _obj2 = new CustomerBLL();
List<Companyeyes.Model.tbDefine_Customer> _entityList2 = _obj2.SelectTopCustomer();
foreach (tbDefine_Customer _entity2 in _entityList2)
{

CustomerImage += "<li><a class=\"thumb\" href=\"#\"><img style=\"width:160px;height:130px;\" alt=\"negaherouz\" src=\"../Manage/Uploadfiles/Customer/" + _entity2.fldImage + "\" alt=\"client\" data-effect=\"pop\"/></a></li>" + System.Environment.NewLine;
}
Literal2.Text = CustomerImage;

به خط foreach گیر میده ، خب من رفرنس دادم دیگه..چرا باید اررور بده؟

حالا من چیکار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید...خواهش میکنم