سلام

می خوام 5 تا عدد رو بگیره رو با حلقه for بگیره و با استفاده از تابع باهم جمع کنه ولی نمیدونم چرا جوابش اشتباه در میاد#include <iostream>
using namespace std;

int num[5],i;
void getnumber();
int sum();


int main(){

getnumber();
int m;
m=sum();
cout<<m;return 0;
}

void getnumber(){

for(i=1;i<=5;i++){

cout<<"enter number: ";
cin>>num[i];
}

}

int sum(){

int sumi;
sumi+=num[i];
return(sumi);

}