کلاسی به نام rational ایجاد کنید که اعمال محاسباتی را روی اعداد کسری انجام دهد سپس برنامه ای بنویسید از این کلاس استفاده کند اعضای اده ای این کلاس عبارتند از صورت و مخرج کسر و توابع عضو کلاس عبارت است از :
1_جمع دو عدد کسری
2_ضرب دو عدد کسری
3_تفریق دو عدد کسری
4_تقسیم دو عدد کسری
5_نمایش حاصل