تابعی طراحی کنید که دو رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد رخداد رشته دوم در اول را برگرداند...lمیشه کمک کنید...