کارگاه آموزشی یک روزه ماژول نویسی در دروپال با حضور اساتید برجسته در مرکز لایتک دانشگاه شریف برگزار می شود
درپایان این کارگاهcertification دانشگاه شریف را دریافت میکنید
تاریخ برگزاری 18 اردیبهشت 94
برای اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید
http/sharif.ir
http/laitec.ir
tel: 66013455