با سلام خدمت تمام دوستان انجمن . یه سوال داشتم . به کد های زیر دقت کنید .
کد:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim connection_string As String = "Data Source=(local);Initial Catalog=mavad;Integrated Security=True"
    Using myconnection As New SqlConnection(connection_string)
      Using mycomm As New SqlCommand("insert into mavadha(mavad1) values('" & TextBox1.Text & "')")
        myconnection.Open()
        mycomm.Connection = myconnection
        mycomm.ExecuteNonQuery()
      End Using
    End Using
 
 
  End Sub
من اگه بخوام مقادیر 100 تا textbox رو درون 100 فیلد بریزم . با ید 100 بار درون values بیارم . این که نمیشه . سوال بعدی اینکه من اگه بخوام درون فیلد 50 با استفاده از حلقه for مقدار بدم چطور باید عمل کنم . با تشکر .