توضیح سوال

برنامه ای بنویسید که از کاربر یک عدد دریافت کند، سپس این عدد را طوری به دو قسمت غیر تهی تقسیم کند که عدد سمت راست به b و عدد سمت چپ به عدد a تقسیم شود. اعداد a و b از کاربر دریافت شوند. در صورتی که این تقسیم امکان پذیر است عبارت yes در غیر این صورت عبارت no را چاپ کند.

ارائه شده در : FirstStep
ورودی

در ورودی سه عدد به صورت زیر وارد میشود. 1 ≤ a, b ≤ 10^8 و طول عدد اصلی از 1 تا 25^10می باشد.

خروجی

در صورتی که این تقسیم امکان پذیر است عبارت yes و سپس هر یک از دو قسمت و در غیر این صورت عبارت no را چاپ کند.

ورودی نمونه 1
116401024
97 1024
خروجی نمونه 1
YES
11640
1024
ورودی نمونه 2
284254589153928171911281811000
1009 1000
خروجی نمونه 2
YES
2842545891539
28171911281811000
ورودی نمونه 3
120
12 1
خروجی نمونه 3
NO