سلام دوستان خسته نباشید لطفا تو نوشتن این query ها کمکم کنید.

.1) پروسیجری بنویسید که کد پرسنلی ، کد عامل ، مقدار ، مقدار نهایی عوامل حکمی را در هر ماه حقوق پیش فرش از جدول اطلاعات حقوقی بدست اورده و نمایش دهد.(کد ماه به عنوان پارامتر ورودی در نظر گرفته شود) فیلد جدول ( phdid/pk–monthid/fk–personnelid/fk–pfid/fk–phdamount–phdtotalamount–phdoutvalue—ph dtotalloan—phdfirstdivision—phdenddivision–p hdactive—phdstatus)) SQl

2) پروسیجری بنویسید که با ورود هر کد پرسنل ماه پیش فرض حقوق به عنوان ورودی بررسی کند اگر خالص حقوق کمتر از ۳۵۰۰۰۰۰ باشد ۱۰ ساعت به مقدار اضافه کار ان شخص در ماه اضافه کند.
فیلد جدول ( phdid/pk–monthid/fk–personnelid/fk–pfid/fk–phdamount–phdtotalamount–phdoutvalue—ph dtotalloan—phdfirstdivision—phdenddivision–p hdactive—phdstatus)) SQl

ممنون از لطفتون