برنامه ای بنویسید که به صورت تصادفی مختصات و رنگ 100 نقطه را در صفحه مقداردهی کرده و پس از انتخاب یکی از نقاط توسط کاربر، مشخصات پنج نقطه که به ترتیب نزدیکترین نقاط به نقطه انتخاب شده هستند را نمایش دهد.