این آزمایش به بررسی تعامل و زنده بودن تصاویر در طراحی سایت های تجاری می پردازد. انتظار می رود سطح تعامل و زنده بودن تصاویر به نگرش مثبت نسبت به وب سایت ها، احساسات قوی تر از telepresence ها ، و قوام نگرش و رفتار بیشتری منجر شود. علاوه بر این، انتظار می رود سطح زنده بودن تصاویر که منجر به توسعه نگرش پایدار تر نسبت به طراحی سایت است افزایش یابد.
شرکت کنندگان [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] چهار وب سایت را مورد بررسی قرار داده اند. افزایش تعامل و زنده بودن تصاویر با افزایش احساسات telepresence ها همراه بود. علاوه بر این، افزایش زنده بودن تصاویر با نگرش مثبت تر و پایدار تر به سمت وب سایت مرتبط شده است. پیامدها برای محققان [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] و پژوهشگران جدید رسانه ها بحث شده است.