سلام و خسته نباشید

تو زبان سی پلاس پلاس به مشکل برخوردم باید دو تا چند جمله ای رو به هم ضرب کنیم البته با استفاده از لیست پیوندی یکطرفه

دوستان گلم کسی میتونه زحمتش رو برام بکشه ممنون میشم اگه کمکی از دستتون بر بیاد


البته این کد رو تو C پیاده سازی کردیم ولی استاد گفته باید ++C باشه

این نمونه کد در زبان C

کد:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
struct node
{
  float coef;
  int expo;
  struct node *next;
};
 
struct node *create(struct node *);
struct node *insert_s(struct node *,float,int);
struct node *insert(struct node *,float,int);
void display(struct node *ptr);
void poly_add(struct node *,struct node *);
void poly_mult(struct node *,struct node *);
int main( )
{
  struct node *start1=NULL,*start2=NULL;
 
  printf("Enter polynomial 1 :\n");
  start1=create(start1);
 
  printf("Enter polynomial 2 :\n");
  start2=create(start2);
 
  printf("\nPolynomial 1 is : ");
  display(start1);
  printf("\nPolynomial 2 is : ");
  display(start2);
 
  poly_add(start1, start2);
  poly_mult(start1, start2);
  getch();
  return 0;
}
 
struct node *create(struct node *start)
{
  int i,n,exp;
  float coeff;
  printf("Enter the number of terms : ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    printf("Enter coeficient for term %d : ",i);
    scanf("%f",&coeff);
    printf("Enter exponent for term %d : ",i);
    scanf("%d",&exp);
    start=insert_s(start,coeff,exp);
  }
  return start;
}
struct node *insert_s(struct node *start,float co,int ex)
{
  struct node *ptr,*tmp;
  tmp=(struct node *)malloc(sizeof(struct node));
  tmp->coef=co;
  tmp->expo=ex;
  /*list empty or exp greater than first one */
  if(start==NULL || ex > start->expo)
  {
    tmp->next=start;
    start=tmp;
  }
  else
  {
    ptr=start;
    while(ptr->next!=NULL && ptr->next->expo >= ex)
      ptr=ptr->next;
    tmp->next=ptr->next;
    ptr->next=tmp;
  }
  return start;
}
 
struct node *insert(struct node *start,float co,int ex)
{
  struct node *ptr,*tmp;
  tmp=(struct node *)malloc(sizeof(struct node));
  tmp->coef=co;
  tmp->expo=ex;
  /*If list is empty*/
  if(start==NULL)
  {
    tmp->next=start;
    start=tmp;
  }
  else  /*Insert at the end of the list*/
  {
    ptr=start;
    while(ptr->next!=NULL)
      ptr=ptr->next;
    tmp->next=ptr->next;
    ptr->next=tmp;
  }
  return start;
}
 
void display(struct node *ptr)
{
  if(ptr==NULL)
  {
    printf("\nZero polynomial\n");
    return;
  }
  printf("\n");
  while(ptr!=NULL)
  {
    printf("(%.1fx^%d)", ptr->coef,ptr->expo);
    ptr=ptr->next;
    if(ptr!=NULL)
      printf(" + ");
    else
      printf("\n");
  }
}
void poly_add(struct node *p1,struct node *p2)
{
  struct node *start3;
  start3=NULL;
 
  while(p1!=NULL && p2!=NULL)
  {
    if(p1->expo > p2->expo)
    {
      start3=insert(start3,p1->coef,p1->expo);
      p1=p1->next;
    }
    else if(p2->expo > p1->expo)
    {
      start3=insert(start3,p2->coef,p2->expo);
      p2=p2->next;
    }
    else if(p1->expo==p2->expo)
    {
      start3=insert(start3,p1->coef+p2->coef,p1->expo);
      p1=p1->next;
      p2=p2->next;
    }
  }
  /*if poly2 has finished and elements left in poly1*/
  while(p1!=NULL)
  {
    start3=insert(start3,p1->coef,p1->expo);
    p1=p1->next;
  }
  /*if poly1 has finished and elements left in poly2*/
  while(p2!=NULL)
  {
    start3=insert(start3,p2->coef,p2->expo);
    p2=p2->next;
  }
  printf("\nAdded polynomial is : ");
  display(start3);
}
 
void poly_mult(struct node *p1, struct node *p2)
{
  struct node *start3;
  struct node *p2_beg = p2;
  start3=NULL;
  if(p1==NULL || p2==NULL)
  {
    printf("\nMultiplied polynomial is zero polynomial\n");
    return;
  }
  
  
  while(p1!=NULL)
  {
    p2=p2_beg;
    while(p2!=NULL)
    {
      start3=insert_s(start3,p1->coef*p2->coef,p1->expo+p2->expo);
      p2=p2->next;
    }
    p1=p1->next;
  }
  printf("\nMultiplied polynomial is : ");
  display(start3);
}