من می خواهم ارایه Z را با کمک دو آرایه دیگر gbest , pbestخانه های خالیش را پر کنم مسائله به این صورت است که اگر فرض کنید که ارایه ها 5 خانه ای هستند و اعداد در خانه ها به صورت زیر است:

g: 0 5 1 0 4
p:0 4 0 1 5

Z: 0 2 0 3 0
برای تکمیل کردن خانه های Z باید از چپ به راست G و P خوانده شود هر کجا هر دو خانه پر بود یکی از انها به تصادفی انتخاب می شود و این عدد در اولین خانه خالی Z کپی می شود و باید این عدد از ارایه مقابلش و ارایه مربوط به خودش حذف شود. و اگر یکی از انها پر بود این عدد در خانه Z کپی شده و از خانه مقابل و خودش حذف شود و همین طور الی اخر تا اینکه تمام خانه های خالی Z تکمیل شود
لطف کنید مرا راهنمایی کنید چگونه این برنامه را بنویسم