سلام کسی میتونه الگوریتم زیر به صورت فارسی حل کنه

الگوریتمی بنویسی که مقادیر 3 عدد ان را خوانده و مقادیر به صورت صعودی در خروجی چاپ کند (به صورت فارسی )