سلام سوال مسأله اینه که مجموع اعداد سه رقمی بدون تکرار(++C) !

من مجموعش رو تونستم بنویسم ولی نمیفهمم چجوری بدون تکرار بشه !؟ راهنمایی لدفا : )

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
void main( )
{
int i,j,k,n;
for(i=1; i<=3; i++)
for(j=1; j<=3; j++)
for(k=1; k<=3; k++)

{

n=i*100 + j*10+k;

cout<<n<<"\n" ;
}
getch();
}