سلام دوستان می تونید
می تونید الگوریتم نویسی رو حالت ساده بنویسید و توضیح دهید