درود
در تبدیل نوع مثلا از نوع رشته ای به Integer از روش زیر استفاده می کنیم.
int num;
string str;
str = "2";
Convert.ToInt32(str, 10);
در مثال بالا str مقدار رشته ای هست که می خواهیم به Integer تبدیل شود. عدد 10 که اختیاری هم هست چیست؟