با استفاده از توابع بازگشتی برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت را از ورودی خوانده و اولی به توان دومی برساند

برنامه ای بنویسید که نام 20 دانشجو را خوانده و در آرایه ذخیره کند سپس یک نام دیگر را زا ورودی خوانده و برسی کند که نام مورد نظر در آرایه وجود دارد و یا خیر اگر نام وجود داشته باشد اندیس محل وجود آن را نمایش دهد و در غیر این صورت عدد منفی یک را چاپ کند