سلام دوستان من تازه واردم چند تا سوال c++ داشتم . لطفا سریع جوابمو بدید . فوری فوتیه . مرسی...
خروجی این برنامه چی میشه ؟؟؟
i n t main ( )

;{i n t a [ ] = { 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 , 1 0 0 }
;i n t *p , * q
;p = a
;p ++
;( * p ) + +
;q = p
;q = q + 5
c o u t <<*p<<' '<<*q<< e n d l ;
p = q ;
( * q ) + + ;
( * p ) + + ;
;c o u t <<*p<<' '<<*q<< e n d l
;r e t u r n 0
}