سلام دوستان
من در یک بانک اکسس حدود 100 تا تصویر بصورت OLE Object ذخیره کردم.
میخواستم این تصاویر رو در پیکچرباکس یا ایمیج روی فرم به نمایش بزارم بدین صورت که :
فرض کنیم 6 تا پیکچرباکس روی فرم باشه و تصاویر از 1 تا 6 به ترتیب داخل اینا نمایش داده بشه
و با زدن یک دکمه Command تصاویر 7 تا12 باز به ترتیب در همان پیکچرباکس به نمایش دربیادو...


توسط کد زیر به دیتابیس وصل شدم اما فقط تصویر اول رو نشون میده.


Dim rstRecordset As ADODB.Recordset
Dim cnnConnection As ADODB.Connection
Dim strStream As ADODB.Stream
Dim fName As String


Set cnnConnection = New ADODB.Connection
Set rstRecordset = New ADODB.Recordset

cnnConnection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;JET OLEDB:Database Password=passwordnotfound;" _
& "Persist Security Info =True;Data Source=" & App.Path & "\sami.mdb"

rstRecordset.Open "Select * from photo", cnnConnection, adOpenDynamic, adLockOptimistic


On Error Resume Next
Set Image1.DataSource = rstRecordset
rstRecordset.MoveFirst
Image1.Refreshحال برای نشان دادن بقیه عکس ها در Image2 و Image3 و Image4 و Image5 و Image6 باید چیکار کرد؟
و همچینن برای نشان دادن عکسهای 6 تا 12 در کامند باتون باید چه کدی قرار بدم؟
ممنون میشوم منو راهنمایی کنین