برای کم کردن از تاریخ در mysql از تابع date_sub به صورت زیر استفاده نمایید:

DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 2 DAY)

که در اینجا interval را مقدار بازه ای که می خواهید از زمان داده شده کم شود می باشد و Now تاریخی می باشد که می خواهید از آن زمانی را کم کنید
لینک:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]