بسم الله الرحمن الرحیم
بنده به طور آکادمیک آموزش های
برنامه نوییسی می بینم
ولی هنوز تسلط لازم را کسب نکردم تا بتوانم کسب و کار کنم
آیا شما سایت یا منبعی را برای آموزش کاربردی
یا تمرین بیشتر و... سراغ دارید