برنامه ای بنویسید که عدد دو رقمی را از کاربر دریافت نماید وسپس هر رقم از ان رابه صورت یک نقشه بیتی ازخود ان رقم چاپ نماید

پروژه دارم کسی هست کمکم کنه ؟؟؟