دوستان ممنون میشم این سوالو هرچه زودترپاسخ بدید باتشکر:

موضوع: آرایه ها درc++

با توجه به اینکه در مورد ورود اطلاعات کامل در یک ارایه شامل mسطر و nستون باید به تعداد m*n در ستون جهت گرفتن داده از کاربر انجام شود و این دستورات در حلقه های تودرتو نوشته می شوند.
حالا قطعه برنامه ای میخوام که بتوان فقط با استفاده از یک حلقه همان ارایه m*n پرشود.