کی میتونه این برنامه رو 1 روزه بنویسه؟


با استفاده از لیست های حلقوی یک طرفه نظریه مجموعه ها را پیاده سازی کنید.

ورودی برنامه دو مجموعه از اعداد می باشد که باید به صورت زیر خوانده شود.

A={2,3,5,7,1} and B={1,5,9,-2} Etc

آکولادها نیز باید جزو ورودی باشد.
تا زمانی که آکولاد بسته نشده مجموعه تموم نشده.

برنامه باید دارای قابلیت های زیر باشد:

الف) چاپ دو مجموعه A,B
ب) اجتماع دو مجموعه A,B
ج) اشتراک دو مجموعه A,B
د) تفاضل دو مجموعه A,B
و) مرتب سازی یکی از مجموعه های A,B بصورت صعودی و نزولی
ز) خروجی در هر حالت باید به صورت مجموعه باشد.