با تکه کد زیر میتونید هر بار کد جدید بگیرید ! یه Random سادست !Public Class Form1
Public random As New Random()
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim i As Integer
For i = 1 To 3
MsgBox(Convert.ToString(random.Next(0, 1000)))
Next
End Sub
End Class