با استفاده از اين كد
کد:
<img src="ax1" onmouseover="this.src='ax2'" onmouseout="this.src='Ax1'">
وقتي با موس روي عكس شماره 1 ميرم ، عكس شماره 2 مياد ، حالا ميخواهم وقتي روي عكس 2 كليك ميشه عكس 3 به شكل پاپ اپ باز بشه
كد رو بايد چطور اصلاح كنم