برنامه ای بنویسید که حداکثر 10 تا کار از کاربر گرفته و آنها را با سیاست های زیر به 4 ماشین واگذار کند هر کار دارای مشخصات : 1- مکانی که کار در آن محل صورت میپذیرد 2- میزان زمان انتظار که توسط کاربر تعیین می شود
هر ماشین دارای مشخصات زیر است:
1- مکان ماشین 2- توان عملیاتی ماشین 3- میزان انرژی مصرفی ماشین در واحد زمان برای انجام کار 4- میزان انرژی مصرفی ماشین برای طی کردن یک واحد مسافت جهت انتقال به انجام کار 5- سرعت ماشین
سیاست واگذاری کارها به ماشین : زمان برترین کار کار به ماشین واگذار شود که در زمان کمتری می تواند آن کار انجام شود.