سلام خدمت اساتیده محترم برنامه نویسی
می خواستم شباهت ها یا تفاوت های بین زبان c و html ازتون بپرسم که سوالم شامل این موارد میشه:
1.مفصری در مقابل مترجمی
2.انقیاد زودرس در مقابل انقیاد دیرس
3.تابعی در مقابل دستوری(مدل محاسباتی نحوی زبان)
4.کنترل نوع ایستا در مقابل نوع پویا
5.تبدیل نوع ضمنی در مقابل صریح
6.امکان تبدیل نوع در مقابل عدم امکان تبدیل نوع
7.پشتیبانی از انتزاع
8.تعریف نوع
9.هم ارزی نوع نام در مقابل هم ارزی ساختاری
10.تبدیل نوع محدود کننده در مقابل گسترشی
11.وجود نوع داده-رشته در زبان
12.وجود نوع داده-لیست در زبان
13.وجود نوع داده-بولین در زبان
14.ساختارهای تکرار,تصمیم,ترکیب
15.رکوردهای با طول متغیر
16.ارایه های دینامیکی
17.نیاز یا عدم نیاز به اعلان
(هر کس حتی یکی هم توضیح بده کمک بزرگی کرده به من)
اگر هم کسیو که بتونه کمک کنه میشناسید ممنون میشم که به من معرفیش کنید.با سپاس