سلام میخواست کد یا تابعی که صدای ورودی از میکروفن را انالیز کند و تشخیص دهد مثل برنامه های آموزشی زبان .
لطفا راهناییم کنید .