در یک لیست توصیفی (description list)، توضیحاتی نیز در زیر عناصر لیست، نوشته می شود. برای ساخت یک لیست توصیفی (description list)، تگهای dl و dd و dt به کار می روند. تگ dl برای تعریف کل لیست، تگ dt برای تعریف یک عنصر و تگ dd برای تعریف توصیف یک عنصر به کار می رود.
به مثال زیر توجه کنید :
مثال :

<html>
<head>
</head>

<body>

<dl>
<dt>Category 1</dt>
<dd>- about category 1</dd>
<dt>Category 2</dt>
<dd>- about category 2</dd>
</dl>

</body>
</html>


نتیجه:

کد HTML:
Category 1
- about category 1
Category 2
- about category 2