سلام

ببخشید من یه header از وبلاگم گرفتم

برای افزایش بازدید

من اصلا نمیتونم این کارو انجام بدم تا حالا 10000 امتحان کردم اما جواب نگرفتم میخواستم بدونم کسی هست که بتونه منو راهنمایی کنه

کد:
Private Sub Command1_Click()
Winsock1.Connect "golden-hell-1.rzb.ir", 80
End Sub

Private Sub Winsock1_Connect()
Dim header As String

header = header & "GET [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] HTTP/1.1" + vbCrLf
header = header & "Host: golden-hell-1.rzb.ir" + vbCrLf
header = header & "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0" + vbCrLf
header = header & "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" + vbCrLf
header = header & "Accept-Language: en-US,en;q=0.5" + vbCrLf
header = header & "Accept -Encoding: gzip , deflate" + vbCrLf
header = header & "Connection: keep -alive" + vbCrLf

Winsock1.SendData header
End Sub

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim header1 As String
Winsock1.GetData header1
MsgBox header1
End Sub

Private Sub Winsock1_SendComplete()
Me.Caption = 0
End Sub