وان ساده ایجاد کند. LED هدف :طراحی مدار نمایشگری که به کمک هشت ها LED
شرح آزمایش: یک فلاشر با 8 عددLEDو یک کلیدINT0، به گونهای طراحی کنید که با فشردن کلیدجهت روشن شدنLED ها تغییر کند.LED ها یک به یک از یک جهت روشن می شوند و در نهایت پس از روشن شدن همه LED ها ،همگی به یکباره خاموش و روند روشن ، شدن تکرار میشود.
این یکی از فایل های برنامه ای که نوشتم ولی با فشردن کلید جهت روشن شدنLED ها تغییر نمی کند.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb = Output
Config Int0 = Rising
Enable Int0
Enable Interrupts
On Int0 B
Do
Set Portb.0
Waitms 500
Set Portb.1
Waitms 500
Set Portb.2
Waitms 500
Set Portb.3
Waitms 500
Set Portb.4
Waitms 500
Set Portb.5
Waitms 500
Set Portb.6
Waitms 500
Set Portb.7
Waitms 500
Toggle Portb
Waitms 500
Loop
B:
Do
If Portd.2 = 1 Then Set Portb
Set Portb.7
Waitms 500
Set Portb.6
Waitms 500
Set Portb.5
Waitms 500
Set Portb.4
Waitms 500
Set Portb.3
Waitms 500
Set Portb.2
Waitms 500
Set Portb.1
Waitms 500
Set Portb.0
Waitms 500
Else
Toggle Portb
Waitms 500
End If
Return
End
واین هم یک فایل دیگه
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000

Config Pind.2 = Input
Config Portb = Output

Config Int0 = Rising
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 A


Dim I As Byte
Dim C As Byte


Do
'*** You Can Add Your Code Here ***


Loop

End 'End of Program

A:
If C = 0 Then

For I = 0 To 7 Step 2
Set Portb.i
Waitms 60
Next
C = 1

Else
For I = 7 To 0 Step -2
Set Portb.i
Waitms 60
Next

Waitms 30
Portb = 0
C = 0
End If
Return
که در این برنامه هر بار کلید رو فشار می دهی 4 LED روشن می شود.
لطف کنید بگید کجای برنامه مشکل داره